Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9114 266c
Reposted frombabyface babyface viablueberries blueberries
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viafelicka felicka
1756 fee2
Reposted fromfelicka felicka
5342 a0aa 500
Tove Jansson's illustration
Reposted frommarfi marfi viajok jok
8300 3bda 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viatove tove
5151 0082
Dzień dobry Wiosno!
4184 292d
Reposted fromfelicka felicka
8991 2a9a
Reposted fromfelicka felicka
5386 5045 500
Min Lilla My.
Reposted byWilk-i-zajacgeraltDieKleineMyapluzyna
 
Reposted fromfelicka felicka
8728 a777
Reposted fromfelicka felicka
8576 003c
Reposted fromfelicka felicka
6242 fc06
Muminek <3
Reposted fromsfeter sfeter
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
Moomin
Reposted fromsfeter sfeter
6830 603b 500
3787 d83d
Reposted fromrol rol vianostalgicfor90s nostalgicfor90s
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viaOnlyBlue OnlyBlue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl