Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4077 c1e8 500
Reposted fromfreakish freakish viabanshe banshe
9383 ea7a 500
Reposted fromverronique verronique
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaRumianek Rumianek
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki".
Reposted from654675674 654675674
8576 003c
Reposted fromfelicka felicka viastawrogin stawrogin
3362 a45c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaksiezycowykot ksiezycowykot
0989 8e2f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka
1482 a345 500
Reposted fromtoft toft
1646 ee99 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch
3362 a45c
Reposted fromkarmacoma karmacoma
3362 a45c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafupduck fupduck
1902 db26
Reposted fromrol rol viamissyseepy missyseepy
1902 db26
Reposted fromrol rol viagruetze gruetze
1662 f051
Reposted frombaboooshka baboooshka
1146 5438
Reposted fromlolitteinparis lolitteinparis vialockes lockes
6440 fe77
9321 af4a
Reposted fromkniepuder kniepuder viaschlachtoros schlachtoros
4228 a2d1 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl