Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3787 d83d
Reposted fromrol rol vianostalgicfor90s nostalgicfor90s
4836 e227
Reposted fromlove-winter love-winter viaOnlyBlue OnlyBlue
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę, która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
7836 b84f 500
Reposted fromsnoopypozdro600 snoopypozdro600 viaNaitlisz Naitlisz
7432 fda0
Reposted fromjok jok
8190 5d09 500
0077 42a3
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
9858 c556
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
9704 fbb3
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
8662 4e15 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaNaitlisz Naitlisz
1239 a52d 500
1403 e181 500
Tove Jansson
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
Jutro będzie nowy, długi dzień. Twój własny, od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
Nie masz pojęcia... Tu się tak niewiele dzieje. A my tak dużo marzymy...
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— mama Muminka
2360 1f83
Reposted fromtoft toft
2364 d073
Reposted fromtoft toft
2322 adcb
Reposted fromtoft toft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl